ИндексНачалоКалендарРегистрирайте сеВход

Share | 
 

 Непунктуационни функции на препинателните знаци

Go down 
АвторСъобщение
Gibs0n
Добър ученик
Добър ученик
Gibs0n

Години : 21
Брой мнения : 15
Точки : 42
Репутация : 1
Училище : СОУ "Иван Вазов"
Местожителство : Плевен

ПисанеЗаглавие: Непунктуационни функции на препинателните знаци   Сря Ное 17, 2010 12:27 pm

Увод

Терминът пунктуация произлиза от страдателното причастие punctum на латинската дума pungo ’бода’. Той твърде точно квалифицира първоначалната и основна служба на пунктуационните знаци - да разчленяват текста, т.е. заедно с интервалите и алинеацията да го правят по-лесен и еднозначен за възприемане. За създател на древната пунктуация се сочи Аристофан Византийски (ІІІ-ІІ в. пр.Хр.). Тя съдържа само два знака - точка и запетая, които в комбинация ; са означавали въпросителен знак, а поставената високо в реда точка е означавала двоеточие (:) или съвременната комбинация от точка и запетая (;). Съвременните пунктуационни знаци се свързват с изнамирането на книгопечатането през ХV в. и с венецианския печатар Алдо Мануцио, на когото се приписват пунктуационните правила, а също и знаците удивителен (!) и въпросителен (?) - стилизация на началните и последните букви на латинските думи Io ’да’ и questio ’въпрос’. Начинът на употреба на днешните десет пунктуационни знака, които заедно с азбуката и някои други знаци (от рода на %, +, №, = и др.) образуват графичната система, се обобщава главно по два начина в европейските писмени системи. Така Л. В. Шчерба сочи пунктуация от френски тип (във френски, английски, италиански, сърбохърватски и др.) и от немски тип (в немски, полски, руски, чешки, български и др. писмени системи). Немската система се различава от френската с по-високата честота и задължителност на употребата на тирето и запетаята. Тя е по-тясно обвързана със синтактичната структура на изречението.
За значението на пунктуацията, разбирана като сбор от пунктуационни знаци и правила за тяхната употреба, са давани най-разнообразни ефектни примери, най-популярното от които е прословутата присъда, в чийто текст мястото на запетаята определя дали осъденият трябва да се обеси, или помилва. Вземан насериозно или не, този пример доказва, че смисълът на писмения текст до голяма степен зависи от пунктуацията, която, заедно със семантичната, осъществява в него и синтактичната си функция, като разграничава повече или по-малко самостоятелни единици и въобще сигнализира синтактичната организация на речта. Доколкото пунктуационните знаци насочват към интонацията, свързана най-често с модалността и експресивността на изречението, с което им се приписват и интонационни функции, може да се каже, че интонацията всъщност е израз на семантичното съдържание и синтактичната структура на изречението и че не винаги може адекватно “да се преведе на езика на пунктуационната система”. Говори се също и за графична функция - напр. когато тирето и кавичките, комбинирани с алинеацията и специализираната употреба на главни и малки букви, маркират писмения текст според признака “автор на изказването”. Или - накратко - основният принцип на българската пунктуация е семантично-синтактичният, а като второстепенен по значението си и зависим от първия се определя интонационният. Изцяло противоречащо на тези значения, непрепинателно е идеографското значение на пунктуационните знаци, което ще бъде посочвано при описване функциите и употребите на всеки знак.По-голяма част от препинателните знаци имат и чисто графична функция – използват се за графично отделяне на думи,изрази,букви,цифри.Препинателните знаци точка,въпросителна,удивителна,запетая,двоеточие,тире,дясна скоба,кавички имат и идеографска(йероглифна) функция – употребяват се като условни знаци или за означаване на смислови отношения.


ТОЧКА

1.Като знак за графично оформяне точка се пише в следните случаи:

1.1.Като знак за съкращаване на думи,изрази,имена:
Г.(= година),в.(= век),проф.(= професор),и др.(= и други),Ив.(= Иван),П.К.Яворов(= Пейо Крачолов Яворов),чл.-кор.(= член-кореспондент)
При графическите съкращения на измерителните единици час,минута и секунда се пише точка,когато с тези съкращения е означен определен момент от денонощието:
Публичната защита започна в 14ч. И 30 мин.(или:14,30ч.)в заседателната зала.


1.2.При номериране с римска или арабска цифра,с главна или малка буква точка се пише след цифрата(буквата):
I. .... 1. ....
А. .... а. ....
При използване на йерархична номерация точка се пише след всяка арабска цифра:
1.0
1.1. 1.2.
1.1.1 1.2.1.
1.1.2. 1.2.1.1.

При номериране с цифра и знаците за номер(№) и параграф(§) точка се пише само след цифрата:
№ 5-10. §1. ....
Знаците № и § ,както и думите точка(= т.),алинея(= ал.),лист(= л.) и т.н. се пишат само веднъж пред всички цифри:
№ 9,10. §7,16,9. л.1-6 и 8. т.7-10 ал.4 и 5.


1.3.При означаване на дати с цифри точка се пише след цифрата за ден и за месец.Месецът се означава най-често с арабска цифра,но е възможно да бъде означен и с римска цифра:
20.04.1876г. или 20.IV.1876г.;24.05. т.г. или 24.V. т.г.
15.09. – 15.10.1985г. или 15.IX. – 15.X.1985г.
В електронни апарати дати се означават и с малко тире(вместо точка):
01-03-2006


1.4.Като знак с идеографска функция,точка се пише след арабска цифра за означаване,че числителното име е редно,а не бройно:
1.клас(= първи клас),но 1клас(= един клас)
При означаване на ден от месеца,година,страница,параграф,точка,алинея и др. След арабската цифра не се пише точка(ако цифрата не е в края на изречение):
3 март 1999г.;24 май т.г.;Вж.§3 на с.5-6
В случаите на т.1 и 2 решението се приема от Народното събрание,а в случаите на т.3 – от Конституционния съд.ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК

Като знак с идеографска функция въпросителна в скоби(?) се използва в научна и публицистична литература.Знакът се пише вътре в изречението или в края на изречението(най-често в цитиран текст)за изразяване на съмнения,недоумение,неразбиране,отриц. оценка.Отношението на пишещия към съдържанието или формата на изказването може да бъде засилено със съчетаване на два знака – въпросителна и удивителна:
Малово(днес колиби Малчовци(?))малко вероятно да е тъждествено със софийското село Малово.
Часослов ръкописен от ХVII век(?).
Роден е преа 1936г.(!?)в Севлиево.


УДИВИТЕЛЕН ЗНАК

Като знак с идеографска функция удивителна в скоби (!) се използва в научна и публицистична литература.Знакът се употребява след дума или израз(обикновено в цитиран текст) за изразяване на учудване,несъгласие,предупреждение,възхищение и др.Отношението на пишещия към съдържанието или формата на изказването може да бъде засилено с използването на два знака – удивителна и въпросителна.
Към тази дума именно бил добавен според него деятелният суфикс –ач(!),който бил се срещал в местни имена.
В момента на оживените анализи пиколото на хотела донесло бележка,в лоято Бърн предлагал реми(!?).МНОГОТОЧИЕ


Многоточие,оградено със скоби(кръгли(..),квадратни[..] или ъглести <...>),е графично средство за означаване на пропусната част в цитиран текст.Този знак се използва главно в документална и научна литература:
Затова ние сме свикнали да гледаме на това семантично явление като на особено изразно средство,което придава образност и експресивност на речта<..>По-внимателното вглеждане в семантичната страна на речниковия материал обаче показва,че метонимията играе мн. по- голяма роля в речниковия състав на езика<...>.


ЗАПЕТАЯ

1.Като знак за графичното оформяне запетая се пише:

1.1.За отделяне на място,ден от седмицата и др. от дата в писма,документи,предоговори към книги и др.:
София,юни 1945г. ; Боровец,15 август 1948г.

2.Като знак с идеографска функция запетая се пише:

2.1.За означаване на десетични дроби:
1,5 ; 1,05 ; 2,4% ; 25,7°С ;

2.2.За означаване на деления на времето(часове,минути,секунди):
9,05ч. ; 9,05,30ч.

В електронни апарати като десетичен знак се използва точка вместо запетая:
4.57 лв.
В електронни апарати цифрите за часове,минути и секунди се отделят с двоеточие:
13:20:05 ч.
ДВОЕТОЧИЕ

1.Като знак за графично оформяне двоеточие се пише:

1.1.В края на писмо,молба ил друг документ пред подпис на лице:
С уважение:.... Получател:..... Изпраща:.....
Директор:.... Подател:.....
В печатни произведения,филми,телевизионни предавания и др. между думите редактор,художник,технически редактор,коректор,преводач,рецензент,автор,водещ,сценарист,оператор,режисьор и т.н. и името на лицето не се пише двоеточие.Обикновено двата вида данни са разграничени шрифтово или са написани на различни редове:
Редактор Б.Василев Сценарист
Рецензенти Б.ИВАНОВ,А,ПЕТРОВ Г.Мишев

1.2.Като знак с идеографска функция двоеточие се пише между арабски цифри:
1.2.1.За означаване на резултат от състезание(вместо предлог на):
Срещата завърши наравно – 3:3
1.2.2.За означаване на съотношение между величини(вместо предлог към):
Мащаб 1:2 500 000 Риск 1:5000
1.2.3.За означаване на време в часове,минути,секунди(вместо съюз и):
10:25 ч. ; 15:07 мин.

ТИРЕ(Дълга чертица)

1.Като знак за графично оформяне тире( - ) се пише в следните случаи:

1.1.За отделяне на речта на различни лица в интервюта(главно в публицистичния стил).Репликите се пишат на нов ред,започват с тире,като са разграничени и шрифтово:
Бързо ли осъзнахте какво става около вас?
Да,сравнително рано.
1.2.При оформяне на рубрики,разположени на нов ред и неномерирани с цифри или букви(предимно в административни документи,публицистични материали и др.):
Анотации се поместват:
в каталозите на издателствата;
в рубрики за нови книги;
към отпечатана книга.
1.3.Като знак с идеографска функция тире се пише между думи или цифри в следните случаи:
1.3.1.За означаване на съединително отношение:
При именуване на теория,хипотеза,закон,учение,договор и др. чрез свързване на имената на създателите(авторите)им:
Хипотеза на Кант – Лаплас;
За свързване на взаимнообусловени и съпоставими явления:
Тезис език – действителност – език
Взаимодействие личност – култура
При свързване на последователни величини и при изброяване:
уч.1980 – 1981г, ; 70 – 80-те години на ХХ век ; VI – V в.пр.н.е.
1.3.2.За означаване на противопоставително отношение,например при свързване на имената на участници в състезание(вместо предлозите от..до):
Футболната среща България – Полша завърши 2:0
1.3.3.За означаване на посока,разстояние,отдалеченост между две или повече точки е пространството или във времето(вместо предлог от..до):
жп линия Русе – Варна ; експрес София – Пловдив – Бургас;
1.3.4.За означаване на интервал(вместо предлог до):
ул.Свобода №16 – 18 ; книги по 5 – 8 лв.
1.3.5.За означаване на приблизителност:
Останах само 15 – 20 минути. ; Донесох ти 10 – 12 страници.

СКОБИ

1.Като знак за графично оформяне скоби,най-често кръгли( ),се използват в следните случаи:
1.1.За заграждане на други препинателни знаци – въпросителна,удивителна(или двата знака заедно),многоточие.
1.2.За заграждане на арабски цифри и на малки букви при означаване на единични обекти(главно в научна литература):
Ясно е,че примерът(1) се различава съществено от (2) и (3) по смисъл.
1.3.За заграждане на арабски цифри при означаване на алинеи към членове на закони,нормативни актове и др.(в юридическата литература):
Чл.86 (1)Нар.събрание приема закони,решения,декларации и обръщения.
(2)Законите и решенията на Нар. Събрание са задължителни за всички държавни органи,организациите и гражданите.
1.4.При номериране на рубрики с арабска цифра и малка буква се пише дясна скоба.След скобата не се пише точка.
Разграничават се няколко вида:
1)едностенни
2)двустенни
3)многостенниКАВИЧКИ

1.Като знак за графично оформяне кавички се използват в следните случаи:
1.1.Вместо общи елементи(думи,изрази,цифри) в предходни редове на таблици,списъци и др.,като може да се изпише и само едната част на кавичките:
№ 3247 – 21екз.
“ - 7399 - 36 “
“ - 7257 - 6 “
1847 - 6082 - 10 “
“ - 7658 - 19 “
1.2.Като знак с идеографска функция кавички се използват за означаване на оценка на пишещия към съдържанието на изказването(напр. отрицателна оценка):
Отборът “се прослави” на последното състезание.
Веднага стана известно “обективното” му отношение.
1.3.Употребата на кавички за ограждане на букви,буквени съкращения и цифри не се препоръчва.


МАЛКО ТИРЕ


1.Малко тире(съединителна чертица,дефис)(-) е знак с няколко функции – графична,правописна,пунктоационна, и се използва в следните случаи:
1.1.При изписване на двойни лични и фамилни имена и на съставни географски имена:
Ана-Мария ; Константин-Кирил Философ ; Австро-Унгария и т.н.
1.2.При изписване на термини и названия,означени с букви и цифри:
Ту-154 ; Аполо-13 ; МИГ-2000
1.3.При изписване с цифри на тел.номера,банкови сметки и др.:
тел.345-765-345 ; с-ка 324-879-766
Цифрите могат да се изписват и без малко тире – само с интервал между отделните групи цифри:
Тел.факс. 567 765 876
1.4.При изписване на графични съкращения и при съкращаване на сложни думи:
г-н(= господин) ; г-жа(= госпожа) ; зам.-директор(= заместник директор);
1.5.При означаване на разчленено изговаряне на думи при скандиране или провикване:
По-бе-да!!!
1.6.При полуслято изписване на сложни думи:
министър-председател ; черно-бял ; сто-двеста;
1.7.При изписване на сложни думи,чиято първа част е означена с цифра или буква:
5-дневен ; V-образен ; 100-годишнина;
1.8.При изписване на формите за сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена и наречията,образувани с частиците по и най:
по-нов ; най-силен ;
1.9.При изписване на неопределителните местоимения и местоимените наречия,образувани с частиците еди- , годе- и –що:
еди-кой ; що-годе ; току-що;
1.10.При изписване на числителни редни с арабска и букви от края на числителното редно,които не съвпадат със съответното числително бройно:
1-ви ; 10-ят ; 90-те ;100-тен;
След римски цифри не се изписват букви:
Х Конгрес ; I част ; V глава;
1.11.При изписване на две и повече сложни думи,които имат еднаква втора основа,изпусната при първата(първите) дума(думи):
макро- и микросфера ; централно- и източноевропейски;
1.12.При пренасяне на части от думи на нов ред:
ро-ди-на ; ис-то-рия;


УДАРЕНИЕ


1.Ударение(`) се пише в следните случаи:
1.1.Върху отделни думи,за да се избегне двусмислие в текста:
седмица – седмица ; хора – хора;
1.2.Върху частицата за сравнителна степен по,когато тя е пред съществителни имена,глаголи и предложни изрази(за да се разграничи от предлога по):
по юнак ; по харесвам ; по до прозореца;
1.3.В някои специални издания,например речници,учебници за чужденци и др.

НАДРЕДЕН ЗНАК С ВИД НА УДАРЕНИЕНадреден знак с вид на ударение се поставя над формата на личното местоимение за 3л. ед.ч. ж.р. дателен падеж (й) и над кратката форма на притежателното местоимение в ж.р. ед.ч. (й):
Съобщи ли й,че сестра й ще пристигне утре?
Възхищавам се на подхода й.
Казах й за срещата утре.
АПОСТРОФ

1.Апострофът( ‘ ) е надреден знак във вид на запетая и се употребява в следните случаи:
1.1.За отбелязване на изпусната буква(букви) в дума:
нек’(= нека);наш’те(= нашите);
1.2.При съкратено изписване на години,когато е ясно за кой век става въпрос:
Зимна Олимпиада ‘98(=1998);БНТ’99(=1999);
1.3.При изписване на чужди и собствени имена:
шарже д’афер;Жана д’Арк;Кот д’Ивоар и др.
НАКЛОНЕНА ЧЕРТА

1.Наклонена черта( / ) се използва в следните случаи:
1.1.За отделяне на стихове,когато мерена реч е написана на един ред:
Но съмна вече!И на Балкана/юнакът лежи,кръвта му тече, - /вълкът му ближе лютата рана,/и слънцето пак пече ли – пече!
(Христо Ботев)
1.2.При изписване на графически съкращения и на съкращения за изразяване на отношение:
с/ка(= сметка);м/у(= между);60 км/ч;80 лв./кв.м.;
1.3.При записване на обикновени дроби:
Ѕ;3/4;7/8;5/6;

1.4.За отделяне на телефонен код и номер:
02/678456;056/897656;
1.5.При означаване на формат,размер:
дограма с каси 304/130 – двукрили,формат 70/100/16;
1.6.За свързване на присъединителни,противоположни или алтернативни единици:
преводи от/на английски;дублетът проблем/проблема;категорията определеност/неопределеност;тел./факс 88-54-34;опозицията св.в/несв.в.;купува/наема магазин;сума без/с ДДС;тел.(да/не);

Satori - Fbox7
Върнете се в началото Go down
http://www.belsite.tk
 
Непунктуационни функции на препинателните знаци
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1
 Similar topics
-
» Бермудския триъгълник
» Еднорог
» Адска Хрътка
» Предупреждения и наказания за нарушаване на правилата
» Зодии и парфюми

Права за този форум:Не Можете да отговаряте на темите
 :: Български език :: Граматика!-
Идете на:  
Free forum | © phpBB | Поддръжка на форума | Връзки | Сигнал за злоупотреба | Създайте безплатен блог